1. జాతీయ గ్రామీణ ఉద్యోగిత పథకాన్ని (NREP) ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు. 
1. అక్టోబర్ 2, 1980
2 నవంబర్ 2, 1980
3. డిసెంబర్ 2, 1980
4. పైవన్నియు


2. NREP పథకాన్ని ఏ ప్రణాళిక కాలంలో ప్రవేశపెట్టారు. 

1. 4వ ప్రణాళిక
2. 5వ ప్రణాళిక
3. 6వ ప్రణాళిక
4. 7వ ప్రణాళిక

3. NREP (జాతీయ గ్రామీణ ఉద్యోగిత పథకం) ఈ క్రింది వానిలో సరియైనది 

1. వేతన ఉపాధి
2. స్వయం ఉపాధి
3. దీర్ఘకాలిక ఉపాధి
4. పైవన్నియు

4. NREP ఈ క్రింది వానిలో సరియైనది కాదు 

1. స్వల్పకాలిక ఉపాధి
2. ధీర్ఘకాలిక ఉపాధి
3. తాత్కాలిక ఉపాధి
4. ఏదీ కాదు

5. NREP పథకం ఎవరికి ఉద్దేశించబడింది . 

1. భూమిలేని వారికి
2. భూమి ఉన్నవారికి
3. ధనవంతులకు, పేదవారికి
4. పైవన్నియు

5. NREP పథకం ఎవరికి ఉద్దేశించబడింది 

1. భూమిలేని వారికి
2. భూమి ఉన్నవారికి
3. ధనవంతులకు, పేదవారికి
4. పైవన్నియు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!