మన దేశం లో టీ ప్రియుల ఇష్టాలకు అనుగుణంగా దేశి టీ టైం అవుట్ లెట్ ను ప్రారంభించి మంచి లాభాలు సంపాదించుకోవచ్చు, ఈ నేపథ్యంలో దేశి టీ టైం ఫ్రాంచైజీ ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎంతవరకు లాభాలు ఈ బిజినెస్ లో సంపాదించుకోవచ్చు అన్నివిషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!