వస్తువులు – కనుగొన్న వ్యక్తులు  – Inventions and Discoveries – Part(4)


Railway Engine……………………………Stephenson

Radio transmitter……………………….Alexanderson

Rare Gas………………………………………Cavandish

Replacing human heart………….Christian Barnard

Revolver……………………………………………….Colt

Quantum Theory……………………………Max plank

Refrigerator…………………………..: James Harrison

Safety Lamp…………………………..Humphry Davy

Safety Match………………………………Land Strom

Safety Pin………………………………….William Hunt

Safety Razor………………………………………Gillette

Sewing Machine……………Barthelling

ThimonnierShort Hand…………………………………………Pitman

Solar System……………………………….Copernicus

Steam Engine………………………………James Watt

Steam Turbine…………………………………..Parsons

Spectroscope……………………………………Bunsen

Stethoscope…………………………….Rene Laennee

Submarine……………………………..David Bushnell

Seismograph…………………………..Roberts Mallet

Sextant……………………………………………..Hadley

Steam boat…………………………………………Fulton

Submarine………………………………………Bushwell

Talkies………………………………………Lee-de-Frost

Tank……………………………………………….Swinton

Telegraphy..William F.Cooke & Charles Wheatstone

Telegraph Code…………………………………..Morse

Telephone…………………….Alexander Graham Bell

Telescope…………………………………………..Galileo

Television………………………………………J.L. Baird

Thermos flask……………………………………..Dewar

Transistor………………………Shockly and Bardeen

Typewriter………………………………………….Sholes

Theory of Evolution…………………Charles Darwin

Theory of Relativity…………………Albert Einstein

Uranium fusion………………………………Oho Hahn

Uranus (Planet)…………………….Herschel William

Vaccination………………………………………..Jenner

Vaccum Flask………………………..Sir James Dewar

Vulcanisation………………………………..Good Year

Washing Soda…………………………………..Lablanc

Wireless Communication……………..Oliver Lodge

Wireless Telegraphy…………………………Marcony

Wireless………………………………………….Marconi

X-ray………………………………………W.C. Rontgen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!