వస్తువులు – కనుగొన్న వ్యక్తులు – Inventions and Discoveries – Part(3)


Lift (Elevators)……………………………………….Otis

Linotype………………………………….Mergenthaler

Line of demarcation (ship)…………………..Plimsoll

Laws of Electrical Resistance……………………Ohm

Law of Electrolysis…………………………….Faraday

Law of gases……………………………….Gay Lussac

Laws of Gravitation……………………………Newton

Laws of Heredity……………………Gregory Mandel

Laws of Motion…………………………………Newton

Laws of Natural Selections…………………..Darwin

Laws of Multiple Proportion………………….Dalton

Liquid Oxygen…………………………………….Dewar

Machine Gun………………….: Dr. Richard Gattling

Maser……………………………..: Charles H. Townes

Microphone………………………………: Graham Bell

Measurement of Electrical Energy……………Joule,James Prescoft

Meson……………………………………Hideki Yakawa

Microscope…………………………………………Janes

Molecular Scattering of light in fluid.Ramanathan

Neon Gas……………………………..Ramsay, Travers

Neutron…………………………………………Chadwick

Nuclear Fission……….Otto Hahn, Bohr and Fermi

Nylon Plastic………………………………….Carothers

Oxygen……………………………………..: J.B.Preistly

Origin of Species……………………..Charles Darwin

Parachute……………………………….: A.J. Garnerian

Pencillin…………………………..: Alexander Fleming

Photography (Film)……………………: John Carbutt

Periodic Law…………………………………Mendeleef

Phonograph………………………………………Edison

Phonographic Shorthand………………………Pitman

Photograph…………………………………..Dauguerre

Principle for lever (S.P.Gravity)……….Archimedes

Phototherapy……………………………….N.R.Finsen

Positive Electrons……………………………Anderson

Powerloom……………………………………Cartwright

Pneumatic Tyre…………………………………..Dunlop

Printing for the Blind…………………………….Braille

Printing Press…………………………………….Caxton

Printing Types………………………John Guttenberg

Psycho-analysis………………….Dr.Sigmund Frey

Rayon………………………………..: Sir Joseph Swan

Radio-activity of Uranium……….Henry Becquerel

Raman effect…………………………………C.V.Raman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!