Latest Jobs
Loading...

January 7, 2017

Kadapa Sri Vijaya Durga Devi Temple 15th Anniversary Celebrations Invitation
PROGRAM'S DETAILS 
08.02.2017 (WEDNESDAY)
Evening 06.00 pm  : - Ganapati Puja , Punyahavachanam , Mrutstyam Grahanam, Ankuraropanamu, Brahmostava Purvanga Karyakramam. Panchagavyaradhana, Akhanda Deeparadhana, etc...


09.02.2017 (THURS DAY)
Early Morning 04.30 am : Deekshasnapanam  (Panchamruthabhisekham)

Morning 08.30 am  :  Yaga shala Pravesham, Laghu Vastu Pooja, Homam

Morning 09.30 am  :  Bheri Pooja, Dwajapata Pooja, Dwajarohanam, Yagashala Dwara Devata Avaahana, Mandaparaadhana, Pradhaana Khalasha Stapana, Sarvatobhadra Mandala, Lingatobhadra Mandala, Navagraha Vastu, Chatushasti Yogini Mandala Kalasha Stapanalu, Mhanyasa Poorvaka Ekadasha Rudrabhishekhamu, Navaavarana Sri Chakrarchana, Mangala Harathi, Teertha Prasada viniyogams.

Night 08.00 pm : Simha Vahanam pai Alaya Pradakshina


10.02.2017 (FRI DAY)
Early Morning 04.30 am : Magha Pournami Nava Kalasha Snapanamu

Morning 09.00 am : Chandi Homam, & Navaavarana Sri Chakrarchana

Morning 10.00 am : Vishesha Kum Kum Archana

Evening 06.00 pm :  Ashtothara Shatha Deepaalankaara Seva

Night  08.00 pm :  Vagra (Lion) Vahanam pai Alaya Pradakshina


11.02.2017 (SATUR DAY)
Early Morning 04.30 am : Panchamruta Abhishekham

Morning 09.00 am :  Chandi Homam

Night 08.00 pm  : Vrushabha (Bull) Vahanam pai Alaya Pradakshina


12.02.2017 (SUN DAY)
Early Morning 04.30 am :   Pancha Vimshati (25) Khalashamulato Abhishekham

Morning 08.00 am :  Chandi Homam

Evening 04.00 pm  :   Sri Vijaya Durga , Lord Mallikarjuna Kalyanam

Night 09.00 pm  :   Nagara Ustavam


13.02.2017 (MONDAY)
Early Morning 05.30 am :   Panchamruta Abhishekham

Morning 10.00 am  :  Bhali Harana, Maha Purnahuthi, Kalashodwasana

Evening 03.00 pm  :  Bhakti Gana Lahari by Annamacharya Project

Evening 05.30  pm  :  Dwajarohanam , Trishula Snanam

Night 08.00 pm : Sri Pushpa Yagam, Pavalimpu Seva0 comments